ADMINISTRATOR UNIX
Dla klienta z obszaru telco poszukujemy Administratora Unix

Zadania:
– Usuwanie problemów powodujących incydenty [w tym Awarii] dotyczących Systemu Operacyjnego i/lub silnika  bazodanowego, w tym koordynowanie napraw sprzętowych i nadzór nad serwisem zewnętrznym. Nadzór nad serwisem zewnętrznym polega na zgłaszaniu właściwym osobom trzecim, w ramach obsługi incydentów, problemów ze sprzętem oraz oprogramowaniem oraz monitorowanie obsługi takich zgłoszeń realizowanych przez osoby trzecie. W zakres prac wchodzi również rejestracja zdarzeń w narzędziach dostarczanych przez OPL np. Remedy ITSM, SWOT. OPL zobowiązuje się zapewnić, że osoby trzecie przyjmą od Kontrahenta zgłoszenie dotyczące problemów z ich sprzętem lub oprogramowaniem (objętych umowami serwisowymi) i dokonają obsługi takiego zgłoszenia pochodzącego od Kontrahenta oraz że komponenty sprzętowe/komponenty oprogramowania osób trzecich niezbędne do wyeliminowania przez Kontrahenta problemu, który był przyczyną incydentu, zostaną dostarczone przez daną osobę trzecią do miejsca wystąpienia incydentu. Jeżeli sprzęt lub oprogramowanie nie jest objęte umowami serwisowymi Kontrahent podejmie próbę znalezienia obejścia,
– Odtwarzanie Systemu Operacyjnego, bazy danych po Awarii,
– Zarządzanie kopiami bezpieczeństwa poprzez kontrolowanie wykonywania backupów zgodnie z polityką dla danej bazy danych/systemu operacyjnego oraz odtwarzanie bazy danych (odzyskiwanie danych)/systemu operacyjnego w razie Awarii z wystawionego przez OPL backupu oraz współpraca z Centrum Kompetencji Backupu w OPL odpowiedzialnym za wykonanie backupu (nie obejmuje czynności związanych z wymianą taśm),
– Monitoring DB, OS i HW oraz współpraca z Centrum Kompetencji Monitorowania w OPL odpowiedzialnym za zapewnienie narzędzi monitorujących,
– Współpraca z Centrum Kompetencji sieci LAN/WAN/FW w OPL oraz z Centrum Kompetencji Storage w OPL (SAN/NAS/Macierze),
– Współpraca z Centrami Kompetencji OPL odpowiedzialnymi za utrzymanie aplikacji działających na infrastrukturze serwerowo-bazodanowej,
– Implementacja polityk bezpieczeństwa oraz usuwanie podatności w zakresie bezpieczeństwa dla utrzymywanych środowisk zgodnie ze wskazaniami producentów / wytycznymi OPL poprzez zastosowanie patchy producenta lub zmiany konfiguracji,
– Zarządzanie aktualizacjami, w tym instalacja dla warstwy software Systemu Operacyjnego, baz danych oraz hardware (poprawki, patche, fix’y, firmware),
– Konfiguracja sprzętowa (prace w zakresie zmian hardware) – o ile umożliwia to umowa utrzymaniowa na hardware. OPL zobowiązuje się do zapewnienia wsparcia odpowiednio przeszkolonego personelu, który będzie wykonywał prace pod zdalnym wsparciem personelu Kontrahenta (tzw. wsparcie hands & eyes), jednak w przypadkach wymagających wiedzy merytorycznej przekraczającej kompetencje przeszkolonego personelu OPL, może wystąpić konieczność wykonania zgłoszenia ofertowego do firmy trzeciej,
– Zarządzanie maszynami wirtualnymi (NPAR, VPAR, VM, HP SRP, etc.) i kreowanie maszyn wirtualnych planowanych do objęcia Usługą,
– Instalacja,  konfiguracja i aktualizacja dodatkowego oprogramowania systemowego oraz usług systemowych,
– Instalacja,  konfiguracja i aktualizacja dodatkowych usług, oprogramowania agentów zgodnie ze wskazaniami/wytycznymi OPL (np. agent systemów monitorujących, backupowych, zarządzających konfiguracją, automatyzujących),
– Utrzymaniowe zmiany konfiguracyjne w Systemie Operacyjnym,
– Utrzymaniowe zmiany konfiguracyjne w silniku bazodanowym,
– Analiza logów systemowych / baz danych,
– Zarządzanie i konfigurowanie urządzeń dyskowych oraz filesystemów,
– Administrowanie kontami użytkowników systemowych, baz danych,
– Dokumentowanie Systemu Informatycznego (aktualizacja) w zakresie zmian utrzymaniowych wprowadzanych podczas trwania Usługi, prowadzenie dzienników systemowych,
– Terminowa realizacja zgłoszeń (Incydenty, zlecenia, prace planowe) oraz ich dokumentowanie w zakresie utrzymania i administrowania OS, DB i hardware w tym zarządzanie problemami (wykorzystywanie systemu ticket’ingowego OPL, np. Remedy ITSM),
– Planowanie pojemności (parametry techniczne, raporty, rekomendacje) zgodnie z uzgodnionym zakresem,
– W przypadku Awarii/problemów infrastruktury sprzętowej/oprogramowania będącej poza umowami utrzymaniowymi OPL, przygotowanie wyceny kosztów naprawy/rozwiązania problemu przez co najmniej trzy podmioty z listy dostarczonej przez OPL – do akceptacji OPL,
– Wsparcie eksperckie i operacyjne dla projektów OPL w zakresie platformy HP-UX wraz z silnikami bazodanowymi np.: migracje serwerów w ramach jednej platformy, migracje międzyplatformowe np.: HP-UX -> AIX/Solaris/Linux/MS Windows, instalacje OS / DB, upgrade’y wersji systemu operacyjnego, upgrade’y silnika bazodanowego,
– Udział w spotkaniach, telekonferencjach w ramach realizacji Usługi,
– Wsparcie audytów wewnętrznych jak i zewnętrznych,
– Sporządzanie miesięcznych raportów z poziomu świadczenia Usługi, raportów wykorzystania umów utrzymaniowych,
– W przypadku zakończenia świadczenia Usługi, przekazanie wytworzonej w ramach świadczenia Usługi Dokumentacji, przeprowadzenie dodatkowych bezpłatnych warsztatów przekazujących wiedzę na temat Środowiska w wymiarze 5 dni roboczych,
– Dyżury stand-by świadczone w dni robocze poza podstawowymi godzinami pracy oraz w dni wolne od pracy w trybie 24-godzinnym,
– Samodzielne podejmowanie działań naprawczych zarówno w godzinach roboczych jak i standby, głównie w oparciu o elektroniczne alerty dostarczane bezpośrednio do Kontrahenta za pomocą konsoli monitorujących, komunikaty e-mail. Zgłoszenia Awarii/stanów zagrożenia Awarią innymi kanałami komunikacyjnymi są również możliwe, jednak nie są głównym wyzwalaczem podejmowania działań naprawczych,
– Realizacja zadań w zakresie ról właściwych dla infrastruktury (np. Administrator JK, GAI-Oracle, GAIHPUX) opisanych w procesach obowiązujących w OPL. W szczególności dotyczy to procesów:

 • Zarządzanie Dostępnością (obejmuje obsługę Awarii, podejrzeń Awarii, continuous/continiual service improvement),
 • Utrzymania Infrastruktury,
 • Zarządzanie konfiguracją,
 • Zarządzanie zmianą,
 • Zarządzanie incydentami,
 • Zarządzanie problemami,
 • Capacity planning.

– Realizacja prac planowych na potrzeby utrzymaniowe i projektowe dla Wariantu A: w podstawowych godzinach pracy 8:00-18:00 w Dni Robocze, dla Wariantu B: w podstawowych godzinach pracy w Dni Robocze oraz zgodnie z harmonogramem dyżurów

Forma: b2b lub uop
Tryb: zdalnie lub hybrydowo (rzadkie wizyty w Warszawie/Łodzi)
Wymiar godzin: Full time

SW ENGINEER
Dla wieloletniego lidera branży IT poszukujemy Inżyniera SW:
We are looking for a SW Engineers to support a major MedTech organization in the migration of their middleware software in Medical Laboratories. Main tasks will include pre-migration activities (Engagement, User Enablement, requirements gathering) as well as postmigration local tasks (Validation, Cut-Over – Hypercare). In some cases, support to migration activities may also be required. Key requirements (in order of importance):
– SW activities (eg. installation, maintenance, troubles hoot, support).
– Knowledge of the structure, setup and functioning of databases (SQL, Oracle, Caché)
– Knowledge of network technology (TCP/IP, firewalls and interfaces, e.g. ASTM and HL7)
– Knowledge of the structure, setup and functioning of operating systems (Windows client-server environment, WindowServer
– Knowledge of laboratory and hospital organization: workflows hospital and laboratory IT solutions
– Hands-on experience in the customer laboratory or hospital (IT installation, troubleshooting. etc.)

Tryb: Most of the work will be done remotely. However, there could be sporadic (not regular) travelling required to customers’ locations. In this case of course travelling expenses will be covered.

ARCHITEKT DANYCH

Dla klienta z obszaru energetyka/technologie poszukujemy Architekta danych

Zadania:
– Budowa nowej wersji centralnego repozytorium architektonicznego w środowisku Sparx Enterpise Architect obejmująca m.in.:
• Produkty architektoniczne (m.in. język modelowania, elementy opisu Architektury wraz z Metamodelem Architektury, widoki architektoniczne, szczegółowy opis kluczowych diagramów, produkty rozwoju Architektury, zasady zarządzania Architekturą, dokumentację funkcjonowania dla organizacji zarządzania Architekturą Korporacyjną, materiały normatywne, materiały referencyjne, struktura repozytorium).
• Procesy i procedury zarządzania Architekturą Korporacyjną, strukturę organizacyjną zarządzania Architekturą Korporacyjną.
• Ewaluacja celów i korzyści wdrożenia, pryncypiów, potrzeb informacyjnych interesariuszy architektury, mierników, wytycznych architektonicznych, a także przegląd modelu motywacji dla Architektury oraz powiązań Architektury Rozwiązań z Architekturą Korporacyjną.
• Opracowanie opisów Architektury AS-IS/TO-BE, ze szczególnym uwzględnieniem domeny danych i aplikacji oraz innych produktów architektonicznych i umieszczenie ich w Repozytorium Architektury.
• Przeprowadzenie oceny dojrzałości praktyki architektonicznej w rozbiciu na architekturę korporacyjną i architekturę korporacyjną IT.
• Rozwój raportów i narzędzi do kontroli jakości danych poprzez dashboardy i skrypty.
– Wdrożenie narzędzia integrującego Sparx Enterpise Architect z Atlassian Confluence – Prolaborate firmy Sparx Systems obejmującego m.in.:
• Opracowanie projektu rozwiązania.
• Wsparcie wdrożenia oprogramowania.
• Przeszkolenie członków zespołu z narzędzia pozwalające samodzielne utrzymanie i rozwój rozwiązania.
• Przygotowanie dedykowanych dashboardów.
Oczekiwania:
Architekt Danych z co najmniej 8-letnim doświadczeniem w obszarze architektury i jakości danych oraz z doświadczeniem w projektach z jakości i analityki danych potwierdzonym stosownym oświadczeniem specyfikującym listę zagadnień i umiejętności potwierdzone stosownym certyfikatem; wymagane referencje: znajomość koncepcji, metodyk i języków modelowania m.in. Data Governance, Jakość Danych, ETL, Integracja danych, hurtownie danych potwierdzona doświadczeniem bądź stosownymi certyfikatami, który w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę obejmującą swym zakresem przynajmniej opracowanie modelu zarządzania danymi.

Tryb: Praca w siedzibie firmy (Konstancin-Jeziorna) lub praca zdalna z wizytami w siedzibie wg. ustalonego harmonogramu.
Prace przewidziane są w dwóch etapach:
Prace przewidziane są w dwóch etapach:
Etap 1: Okres od 02.07.2021 do 15.03.2022
Etap 2: Okres od 16.03.2022 do 16.09.2022
W sumie około 350 godzin

ARCHITEKT KORPORACYJNY

Dla klienta z obszaru energetyka/technologie poszukujemy Architekta Korporacyjnego

Ramowy zakres zleconych usług, zakres prac:
– Budowa nowej wersji centralnego repozytorium architektonicznego w środowisku Sparx Enterpise Architect obejmująca m.in.:
• Produkty architektoniczne (m.in. język modelowania, elementy opisu Architektury wraz z Metamodelem Architektury, widoki architektoniczne, szczegółowy opis kluczowych diagramów, produkty rozwoju Architektury, zasady zarządzania Architekturą, dokumentację funkcjonowania dla organizacji zarządzania Architekturą Korporacyjną, materiały normatywne, materiały referencyjne, struktura repozytorium).
• Ewaluacja celów i korzyści wdrożenia, pryncypiów, potrzeb informacyjnych interesariuszy architektury, mierników, wytycznych architektonicznych, a także przegląd modelu motywacji dla Architektury oraz powiązań Architektury Rozwiązań z Architekturą Korporacyjną.
• Opracowanie opisów Architektury AS-IS/TO-BE, ze szczególnym uwzględnieniem domeny danych i aplikacji oraz innych produktów architektonicznych i umieszczenie ich w Repozytorium Architektury.
• Przeprowadzenie oceny dojrzałości praktyki architektonicznej w rozbiciu na architekturę korporacyjną i architekturę korporacyjną IT.
• Rozwój raportów i narzędzi do kontroli jakości danych poprzez dashboardy i skrypty.
– Wdrożenie narzędzia integrującego Sparx Enterpise Architect z Atlassian Confluence – Prolaborate firmy Sparx Systems obejmującego m.in.:
• Opracowanie projektu rozwiązania.
• Wsparcie wdrożenia oprogramowania.
• Przeszkolenie członków zespołu z narzędzia pozwalające samodzielne utrzymanie i rozwój rozwiązania.
• Przygotowanie dedykowanych dashboardów.
Oczekiwania:
profil 1
• Architekt korporacyjny (wiodący) z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w obszarze architektury korporacyjnej i zarządzania danymi oraz z doświadczeniem w sektorze energetycznym potwierdzonym stosownym oświadczeniem specyfikującym listę zagadnień i umiejętności potwierdzone stosownym certyfikatem, posiadający doświadczenie we wdrażaniu narzędzia integrującego Sparx Enterpise Architect z Atlassian Confluence – Prolaborate firmy Sparx Systems, a także posiadający doświadczenie w pisaniu skryptów w środowisku Sparx Enterpise Architect na potrzeby raportowania i kontroli jakości danych; wymagane referencje: znajomość metodyk i języków modelowania TOGAF (level 2), Archimate, UML potwierdzona doświadczeniami bądź stosownymi certyfikatami, który w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę wdrożenia rozwiązania obejmującego swym zakresem opracowanie Metody zarządzania architekturą korporacyjną organizacji wraz z opracowaniem metamodelu, wykonał co najmniej jedną usługę wdrożenia rozwiązania obejmującego swym zakresem integracje Sparx Enterpise Architect z Atlassian Confluence z wykorzystaniem Prolaborate firmy Sprax System,
profil 2
• Architekt korporacyjny z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w obszarze architektury korporacyjnej i zarządzania danymi oraz z doświadczeniem w sektorze energetycznym potwierdzonym stosownym oświadczeniem specyfikującym listę zagadnień i umiejętności potwierdzone stosownym certyfikatem, a także posiadający doświadczenie w pisaniu skryptów w środowisku Sparx Enterpise Architect na potrzeby raportowania i kontroli
jakości danych; wymagane referencje: znajomość metodyk i języków modelowania TOGAF, Archimate, UML potwierdzona doświadczeniami bądź stosownymi certyfikatami, który w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę opracowania w całości lub części architektury AS-IS i/lub TO-BE.

Praca w siedzibie Zamawiającego (Konstancin-Jeziorna) lub praca zdalna z wizytami w siedzibie Zamawiającego wg ustalonego harmonogramu.

Tryb: Praca w siedzibie firmy (Konstancin-Jeziorna) lub praca zdalna z wizytami w siedzibie wg. ustalonego harmonogramu.
Prace przewidziane są w dwóch etapach:
Etap 1: Okres od 02.07.2021 do 15.03.2022 (400-570 h)
Etap 2: Okres od 16.03.2022 do 16.09.2022 (300-420 h)

.NET CORE DEVELOPER

Dla klienta z obszaru media/telekomunikacja poszukujemy programisty .NET Core

W projekcie związanym z planowaniem produkcji, będącym nowoczesnym webowym systemem biznesowym, łączącym aspekty implementacji procesów biznesowych, analizy danych i raportowania opartego o szeroką integrację realizowanym w kilkunastoosobowym zespole

Zakres zleconych zadań:

 • będziesz realizował duże innowacyjne systemy IT wykonywane w .NET Core 3.1
 • będziesz realizował duże innowacyjne systemy IT wykonywane w Blazor
 • będziesz pracował w oparciu o zwinne metodyki pracy w oparciu o JIRA i Confluence
 • zadania będą dotyczyły różnych technologii (full stack), poznasz ogromną większość z nich:
  • .NET Core 3.1
  • Blazor
  • ASP.NET Core MVC, Bootstrap, jQery
  • EntityFramework – MS SQL Server / Oracle
  • WCF / Rest / WebAPI
  • Git, GitFlow, Jenkins, własne repozytorium Nuget, CodeReview przez Team Leadera / Architekta
 • będziesz współpracował w dojrzałym i profesjonalnym zespole, który będzie dbał merytoryczny rozwój

Oczekujemy:

 • doświadczenia komercyjnego
 • ze znajomości:
  • C# i .NET
  • ASP.NET Core MVC lub ASP.NET MVC
  • Entity Framework
  • MS SQL i Reporting Services
  • WCF
  • Blazor
  • Telerik
 • dużej odpowiedzialności za wykonywane zadania (system sterujący)
 • umiejętności:
  • zadań od początku do końca
  • pracy w zespole
  • języka angielskiego
  • wzorców oprogramowania
 • wysokich standardów pracy

Tryb: Praca hybrydowa, przeważająca część zdalnie, biuro w Warszawie
Wymiar godzin: Full time
Szybki, dwuetapowy proces rekrutacyjny.

PROJECT MANAGER (NOC)

Dla klienta z obszaru telco poszukujemy Project Managera do projektu NOC

 1. Projekt NOC to nadzór na wdrożeniem narzędzi NOC (Network Operations Centre) do obserwacji sieci telekomunikacyjnej.
  Projekt prowadzony będzie przy użyciu narzędzi Jira, oraz narzędzi podręcznych w Excell. Metodykę mamy dość prostą. Najważniejsze jest doświadczenie praktyczne z obszaru projektów telekomunikacyjnych lub IT w obszarze NOC. Znajomość SCRUM/AGILE i Prince2 jako dowód znajomości metodyki jest mile widziane.
  Projekt ma charakter nadzoru nad procesem wdrożenia narzędzi i metodyk w nowej firmie.
  Praca w zespole międzynarodowym, rozlokowanym w różnych miejscach geograficznie. Praktycznie non stop praca online z tego powodu. Być może jedno-dwa spotkania lokalnie w Szwecji.

Czas: Projekt na około 12 miesięcy
Tryb: Praca zdalna
Wymiar godzin: Full time
Szybki, dwuetapowy proces rekrutacyjny.